DataBases der Orgel in Belgien

Fr | Nl | De | En

Einweihungen

Dokument vom 16 IV 1936 / Mechelen-Aan-De-Maas

Datum16 IV 1936Art: Zitungsausschnitt
GegendMechelen-Aan-De-Maas
GebäudeHeilig-Hartinstituut
OrgelbauerJoris, Fr. et fils
OrganistPaepen, Alex
InhaltDisposition: X  -  Werkliste: X  -  Abbildungen: X  -  Programme: V
EigentümerMusica Sacra1936, p. 146
Scan